പേങ്ങാട്ടിരി ബീവിപ്പടിയിലെ പരേതനായ മംഗലശ്ശേരി മുഹമ്മദിൻ്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് അൻസാർ (21) നിര്യാതനായി

  1. Home
  2. OBITUARY

പേങ്ങാട്ടിരി ബീവിപ്പടിയിലെ പരേതനായ മംഗലശ്ശേരി മുഹമ്മദിൻ്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് അൻസാർ (21) നിര്യാതനായി

പേങ്ങാട്ടിരി ബീവിപ്പടിയിലെ പരേതനായ മംഗലശ്ശേരി മുഹമ്മദിൻ്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് അൻസാർ  (21) തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചു നിര്യാതനായി


ചെർപ്പുളശ്ശേരി നെല്ലായ പേങ്ങാട്ടിരി ബീവിപ്പടിയിലെ പരേതനായ മംഗലശ്ശേരി മുഹമ്മദിൻ്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് അൻസാർ  (21) തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ
വച്ചു നിര്യാതനായി