പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി കോന്തപ്പള്ളിയാലിൽ നാരായണൻകുട്ടി(മണി-50) അന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. OBITUARY

പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി കോന്തപ്പള്ളിയാലിൽ നാരായണൻകുട്ടി(മണി-50) അന്തരിച്ചു

പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി കോന്തപ്പള്ളിയാലിൽ   നാരായണൻകുട്ടി(മണി-50) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ-ഷീന.


ചെർപ്പുളശ്ശേരി:  പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി കോന്തപ്പള്ളിയാലിൽ   നാരായണൻകുട്ടി(മണി-50) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ-ഷീന. മക്കൾ:ആർജ്ജുൻ, വിവേക്. അമ്മ: ജാനകി. അച്ഛൻ: പരേതനായ വേലായുധൻ(അപ്പുട്ടി).