നെല്ലായ പട്ടിശ്ശേരി കുരുത്തി കുഴി ജിജിൻ രാജ് 21 നിര്യാതനായി

  1. Home
  2. OBITUARY

നെല്ലായ പട്ടിശ്ശേരി കുരുത്തി കുഴി ജിജിൻ രാജ് 21 നിര്യാതനായി

നെല്ലായ പട്ടിശ്ശേരി കുരുത്തി കുഴി ജിജിൻ രാജ് 21 നിര്യാതനായി


നെല്ലായ പട്ടിശ്ശേരി കുരുത്തി കുഴി ജിജിൻ രാജ് 21 നിര്യാതനായി.
കുരുത്തിക്കുഴി രാമചന്ദ്രൻ, സുമതി എന്നിവരുടെ മകനാണ്. സഹോദരിമാർ അനശ്വര, ആതിര