കുളക്കാട് തെക്കേവരിയിൽ പഴനിയാണ്ടി മുതലി(88) അന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. OBITUARY

കുളക്കാട് തെക്കേവരിയിൽ പഴനിയാണ്ടി മുതലി(88) അന്തരിച്ചു

കുളക്കാട് തെക്കേവരിയിൽ പഴനിയാണ്ടി മുതലി(88) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ:പാർവ്വതി. മക്കൾ:രാജലക്ഷ്മി


ചെർപ്പുളശ്ശേരി: കുളക്കാട് തെക്കേവരിയിൽ പഴനിയാണ്ടി മുതലി(88) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ:പാർവ്വതി. മക്കൾ:രാജലക്ഷ്മി, പാർവ്വതി. മരുമക്കൾ: ഗണേശൻ, പരേതനായ നാരായണൻ.