തൂത നെല്ലായ പുത്തൻ പീടിക അലി അന്തരിച്ചു. ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ തടി വ്യാപാരിയാണ്‌

  1. Home
  2. OBITUARY

തൂത നെല്ലായ പുത്തൻ പീടിക അലി അന്തരിച്ചു. ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ തടി വ്യാപാരിയാണ്‌

അലി


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. പുത്തനാൽ കാവിന് സമീപം തടി മിൽ നടത്തുന്ന തൂത സ്വദേശി അലി 56 നിര്യാതനായി