പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന പാറൽ ഗോപിനാഥൻ അന്തരിച്ചു.

  1. Home
  2. OBITUARY

പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന പാറൽ ഗോപിനാഥൻ അന്തരിച്ചു.

പെരിന്തൽമണ്ണ  പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന പാറൽ ഗോപിനാഥൻ അന്തരിച്ചു.


പെരിന്തൽമണ്ണ. പാറൽ മഞ്ഞീരി വീട്ടിൽ വിരമിച്ച പോലീസ് ഓഫീസർ ഗോപനാഥൻ 78 അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ ചെമ്പകവല്ലി (റിട്ടയെർഡ് ടീച്ചർ വാളാകുളം എൽ പി സ്കൂൾ. രണ്ടു മക്കൾ, സംസ്കാരം നാളെ തറവാട്ടു വളപ്പിൽ