ചെർപ്പുളശ്ശേരി പുത്തനാൽക്കൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (58) നിര്യാതനായി

  1. Home
  2. OBITUARY

ചെർപ്പുളശ്ശേരി പുത്തനാൽക്കൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (58) നിര്യാതനായി

ചെർപ്പുളശ്ശേരി: പുത്തനാൽക്കൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (58) നിര്യാതനായി


ചെർപ്പുളശ്ശേരി: പുത്തനാൽക്കൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (58) നിര്യാതനായി
ഭാര്യ.ലീല. മക്കൾ: അഞ്ജലി, ബിജു.മരുമകൻ: മനു പ്രസാദ്