ചെർപ്പുളശ്ശേരി ചളവറ വെള്ളാരം കല്ലിൽ വിശ്വനാഥൻ നായർ (68) നിര്യാതനായി

  1. Home
  2. OBITUARY

ചെർപ്പുളശ്ശേരി ചളവറ വെള്ളാരം കല്ലിൽ വിശ്വനാഥൻ നായർ (68) നിര്യാതനായി

ചെർപ്പുളശ്ശേരി ചളവറ വെള്ളാരം കല്ലിൽ വിശ്വനാഥൻ നായർ (68) നിര്യാതനായി


ചെർപ്പുളശ്ശേരി ചളവറ വെള്ളാരം കല്ലിൽ വിശ്വനാഥൻ നായർ (68) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ വിജയലക്ഷമി, മക്കൾ: വിനോദ് കുമാർ, വിദ്യ. സംസ്കാരം ഷൊർണൂർ ശാന്തി തീരത്ത് നടന്നു