നെല്ലായ കൃഷ്ണപ്പടി ഇട്ടിയംകുന്ന് കാഞ്ഞിര കുണ്ടിൽ അബൂബക്കർ (65) അന്തരിച്ചുഅന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. OBITUARY

നെല്ലായ കൃഷ്ണപ്പടി ഇട്ടിയംകുന്ന് കാഞ്ഞിര കുണ്ടിൽ അബൂബക്കർ (65) അന്തരിച്ചുഅന്തരിച്ചു

ചരമം-👆 നെല്ലായ കൃഷ്ണപ്പടി ഇട്ടിയംകുന്ന് കാഞ്ഞിര കുണ്ടിൽ അബൂബക്കർ (65)


നെല്ലായ കൃഷ്ണപ്പടി ഇട്ടിയംകുന്ന് കാഞ്ഞിര കുണ്ടിൽ അബൂബക്കർ (65) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ. ആയിഷ.മക്കൾ, നൗഷാദ്, നവാസ്, നസ്റ, നസീമ, നിയാസ്, നസിയ. മരുമക്കൾ,ഷക്കീല, ഹസീന, ഹംസ, അലി, ജസീല, ഇബ്രാഹിം.