ചെർപ്പുളശ്ശേരി ലക്ഷം വിട്ടിൽ പന്നിയംകുർശ്ശി കളത്തും കുന്നത് ഹസ്സന്റെ ഭാര്യ ആസ്യ (58)അന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. OBITUARY

ചെർപ്പുളശ്ശേരി ലക്ഷം വിട്ടിൽ പന്നിയംകുർശ്ശി കളത്തും കുന്നത് ഹസ്സന്റെ ഭാര്യ ആസ്യ (58)അന്തരിച്ചു

ചെർപ്പുളശ്ശേരി ലക്ഷം വിട്ടിൽ  പന്നിയംകുർശ്ശി കളത്തും കുന്നത് ഹസ്സന്റെ (വാപ്പുട്ടി ) ഭാര്യ ആസ്യ (58)അന്തരിച്ചു


ചെർപ്പുളശ്ശേരി ലക്ഷം വിട്ടിൽ  പന്നിയംകുർശ്ശി കളത്തും കുന്നത് ഹസ്സന്റെ (വാപ്പുട്ടി ) ഭാര്യ ആസ്യ (58)അന്തരിച്ചു. മക്കൾ -റംഷീദ്, ഷംനാദ്, ഷബ്‌ന, മരുമക്കൾ-ഷാജിത, ആബിദ, മുഹമ്മദ്‌ അബി. സംസ്ക്കാരം  രാവിലെ 9മണിക്ക് പന്നിയംകുർശ്ശി മസ്ജിദ് കബർസ്ഥാനിൽ