ചെർപ്പുളശ്ശേരി ആലിയക്കുളം ചോലക്കൽ ഷഹീർ 37 അന്തരിച്ചു.

  1. Home
  2. OBITUARY

ചെർപ്പുളശ്ശേരി ആലിയക്കുളം ചോലക്കൽ ഷഹീർ 37 അന്തരിച്ചു.

ചെർപ്പുളശ്ശേരി ആലിയക്കുളം ചോലക്കൽ ഷഹീർ 37 അന്തരിച്ചു.


ചെർപ്പുളശ്ശേരി ആലിയക്കുളം ചോലക്കൽ ഷഹീർ 37 അന്തരിച്ചു. കൈയിലിയാട് പഴയ വില്ലേജിലായിരുന്നു താമസം.ഭാര്യ. റാബിയ (ടീച്ചർ, എ എൽ പി സ്കൂൾ, കൈയിലിയാട് )മക്കൾ ഇല്ല