കാറൽമണ്ണ, നടുവട്ടം, കുന്തക്കംപള്ളിയാലിൽ ദാക്ഷായണി(72) അന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. OBITUARY

കാറൽമണ്ണ, നടുവട്ടം, കുന്തക്കംപള്ളിയാലിൽ ദാക്ഷായണി(72) അന്തരിച്ചു

: കാറൽമണ്ണ, നടുവട്ടം, കുന്തക്കംപള്ളിയാലിൽ ദാക്ഷായണി(72) അന്തരിച്ചു


ചെർപ്പുളശ്ശേരി: കാറൽമണ്ണ, നടുവട്ടം, കുന്തക്കംപള്ളിയാലിൽ ദാക്ഷായണി(72) അന്തരിച്ചു. മകൻ:രാജു (സിപിഐഎം നടുവട്ടം ബ്രാഞ്ചംഗം), സഹോദരങ്ങൾ: നാരായണിക്കുട്ടി(സിപിഐഎം നടുവട്ടം ബ്രാഞ്ചംഗം), സരോജിനി, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ(സിപിഐഎം നടുവട്ടം ബ്രാഞ്ചംഗം), പരേതയായ വിലാസിനി.