ഡോക്ടർ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. OBITUARY

ഡോക്ടർ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു

ഡോക്ടർ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു


കൊച്ചി. പ്രമുഖ അദ്ധ്യാത്മിക ആചാര്യനും വാഗ്മിയുമായ ഡോക്ടർ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 72 അന്തരിച്ചു. നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവും അദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷകനുമാണ്