ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസിന്റെ അമ്മ ലില്ലി ജോസ് 68 അന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. OBITUARY

ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസിന്റെ അമ്മ ലില്ലി ജോസ് 68 അന്തരിച്ചു

Lilly


ഒറ്റപ്പാലം. ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസിന്റെ അമ്മ ലില്ലി ജോസ്  68 (മുൻ അധ്യാപിക, എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ് , ഒറ്റപ്പാലം) അന്തരിച്ചു. ഭർത്താവ് പരേതനായ റിട്ട. ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകൻ എ.എം. ജോസ്.