കീഴൂർ ചുണ്ടേങ്കാട്ടിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ( 66) അന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. OBITUARY

കീഴൂർ ചുണ്ടേങ്കാട്ടിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ( 66) അന്തരിച്ചു

കീഴൂർ ചുണ്ടേങ്കാട്ടിൽ    ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ( 66)  അന്തരി


തൃക്കടീരി : കീഴൂർ ചുണ്ടേങ്കാട്ടിൽ    ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ( 66)  അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ : പ്രേമ, മക്കൾ : പ്രവീൺ , പ്രസാദ്.മരുമകൾ: വാണി.ശവസംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക്    തിരുവില്വാമല ഐവർ മഠത്തിൽ