\u0D15\u0D3E\u0D31\u0D7D\u0D2E\u0D23\u0D4D\u0D23\n\u0D24\u0D46\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D41\u0D02\u0D2E\u0D41\u0D31\u0D3F \u0D2A\u0D3E\u0D32\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D4B\u0D1F\u0D4D \u0D35\u0D40\u0D1F\u0D4D\u0D1F\u0D3F\u0D7D \u0D17\u0D4B\u0D2A\u0D3E\u0D32\u0D28\u0D46\u0D34\u0D41\u0D24\u0D4D\u0D24\u0D1A\u0D4D\u0D1B\u0D7B (86) \u0D28\u0D3F\u0D30\u0D4D\u0D2F\u0D3E\u0D24\u0D28\u0D3E\u0D2F\u0D3F

  1. Home
  2. OBITUARY

കാറൽമണ്ണ തെക്കുംമുറി പാലക്കോട് വീട്ടിൽ ഗോപാലനെഴുത്തച്ഛൻ (86) നിര്യാതനായി

ചെർപ്പുളശ്ശേരി: കാറൽമണ്ണ  തെക്കുംമുറി പാലക്കോട് വീട്ടിൽ ഗോപാലനെഴുത്തച്ഛൻ (86) നിര്യാതനായി ഭാര്യ: വസന്ത . മക്കൾ : സുനിൽ ,സുനിത, സുമിത മരുമക്കൾ :സ്മിത,  വിരാജ്, പ്രശാന്ത് .  സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് പാമ്പാടി ഐവർ മഠത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു.


ചെർപ്പുളശ്ശേരി:കാറൽമണ്ണതെക്കുംമുറി പാലക്കോട് വീട്ടിൽ ഗോപാലനെഴുത്തച്ഛൻ (86) നിര്യാതനായിഭാര്യ: വസന്ത .
മക്കൾ : സുനിൽ ,സുനിത, സുമിത
മരുമക്കൾ :സ്മിത,
വിരാജ്, പ്രശാന്ത് .സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് പാമ്പാടി ഐവർ മഠത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു.