ചളവറ അയ്യുണ്ണിയിൽ (കൂരിത്തൊടി) കമലമ്മ 90 നിര്യാതയായി

  1. Home
  2. OBITUARY

ചളവറ അയ്യുണ്ണിയിൽ (കൂരിത്തൊടി) കമലമ്മ 90 നിര്യാതയായി

ചളവറ അയ്യുണ്ണിയിൽ (കൂരിത്തൊടി) കമലമ്മ W/o കുട്ടികൃഷ്ണൻ നായർ (Late) നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം


ചളവറ അയ്യുണ്ണിയിൽ (കൂരിത്തൊടി) കമലമ്മ 90  W/o കുട്ടികൃഷ്ണൻ നായർ (Late) നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം നാളെ (ശനി) ഷൊർണൂർ ശാന്തി തീരത്ത്. മക്കൾ: ഇന്ദിരാദേവി, ശശിധരൻ (Late) ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ , ബാലചന്ദ്രൻ , ലത          മരുമക്കൾ : ബാലകൃഷ്ണൻ (Late) രാധ (Late), ശ്രീലത, ബീന, നാരായണ പ്രസാദ് .