കാവുവട്ടം മൽമൽതൊടി പരേതനായ പ്രഭാകരൻ മകൻ ശശിധരൻ (വയസ്സ് 62) നിര്യതനായി

  1. Home
  2. OBITUARY

കാവുവട്ടം മൽമൽതൊടി പരേതനായ പ്രഭാകരൻ മകൻ ശശിധരൻ (വയസ്സ് 62) നിര്യതനായി

കാവുവട്ടം മൽമൽതൊടി പരേതനായ പ്രഭാകരൻ മകൻ  ശശിധരൻ (വയസ്സ് 62) നിര്യതനായി


ചെറുപ്പുളശ്ശേരി കാവുവട്ടം മൽമൽതൊടി പരേതനായ പ്രഭാകരൻ മകൻ  ശശിധരൻ (വയസ്സ് 62) നിര്യതനായി  സംസ്കാരം ഷൊർണൂർ ശാന്തിതിരത്ത് നടത്തി   ഭാര്യ. സരള  മക്കൾ. സൗമ്യ. ശരത്ത്. നിമ്മി
മരുമകൾ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ. രഞ്ജിത്ത്‌
സഹോദരങ്ങൾ. രാജേന്ദ്രൻ.
വിജയൻ,പരേതനായ. ചന്ദ്രൻ