കോതകുർശി മാടശ്ശേരി എം. രാമചന്ദ്രൻ നായർ (86 )) നിര്യാതനായി.

  1. Home
  2. OBITUARY

കോതകുർശി മാടശ്ശേരി എം. രാമചന്ദ്രൻ നായർ (86 )) നിര്യാതനായി.

കോതകുർശി മാടശ്ശേരി വീട്ടിൽ എം. രാമചന്ദ്രൻ നായർ (86 വയസ്) ബാംഗ്ലൂരിൽ നിര്യാതനായി.


കോതകുർശി മാടശ്ശേരി വീട്ടിൽ എം. രാമചന്ദ്രൻ നായർ (86 വയസ്) ബാംഗ്ലൂരിൽ നിര്യാതനായി. 
ഭാര്യ  കെ.ശാന്തകുമാരി (Late)
മകൻ : കൃഷ്ണകുമാർ  ആർ
മരുമകൾ : പ്രിയ എം