കാറൽമണ്ണ വീട്ടിക്കാട് തെക്കുംമുറി മണ്ണിങ്ങൽതൊടി രാമചന്ദ്രൻ എന്ന മാനു (70)നിര്യാതനായി

  1. Home
  2. OBITUARY

കാറൽമണ്ണ വീട്ടിക്കാട് തെക്കുംമുറി മണ്ണിങ്ങൽതൊടി രാമചന്ദ്രൻ എന്ന മാനു (70)നിര്യാതനായി

കാറൽമണ്ണ വീട്ടിക്കാട് തെക്കുംമുറി മണ്ണിങ്ങൽതൊടി രാമചന്ദ്രൻ എന്ന മാനു (70)നിര്യാതനായി.  ഭാര്യ: രാധ. മകൻ : പ്രസാദ്


കാറൽമണ്ണ വീട്ടിക്കാട് തെക്കുംമുറി മണ്ണിങ്ങൽതൊടി രാമചന്ദ്രൻ എന്ന മാനു (70)നിര്യാതനായി.  ഭാര്യ: രാധ. മകൻ : പ്രസാദ്. മരുമകൾ : ബിന്ദു.. സംസ്കാരം ഇന്ന് (ശനിയാഴ്ച) 4:30 ന് ശാന്തിതീരത്ത് നടക്കും.