ചെർപ്പുളശ്ശേരി എ കെ ജി റോഡിൽ ഹരേകൃഷ്ണയിൽ എം പി. നാരായണൻ കുട്ടി 75 നിര്യാതനായി.

  1. Home
  2. OBITUARY

ചെർപ്പുളശ്ശേരി എ കെ ജി റോഡിൽ ഹരേകൃഷ്ണയിൽ എം പി. നാരായണൻ കുട്ടി 75 നിര്യാതനായി.

ചെർപ്പുളശ്ശേരി എ കെ ജി റോഡിൽ ഹരേകൃഷ്ണയിൽ എം പി. നാരായണൻ കുട്ടി നിര്യാതനായി.


ചെർപ്പുളശ്ശേരി എ കെ ജി റോഡിൽ ഹരേകൃഷ്ണയിൽ എം പി. നാരായണൻ കുട്ടി 75 നിര്യാതനായി. മകൾ സൗമിനി (അധ്യാപിക ) മരുമകൻ കൃഷ്ണകുമാർ  സംസ്കാരം ഉച്ചക്ക് തിരുവില്ലാമല ഐവർ മഠത്തിൽ