ചെർപ്പുളശ്ശേരി നിരപറമ്പിൽ ത ട്ടാരുതൊടിയിൽ രാജു (55) അന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. OBITUARY

ചെർപ്പുളശ്ശേരി നിരപറമ്പിൽ ത ട്ടാരുതൊടിയിൽ രാജു (55) അന്തരിച്ചു

ചെർപ്പുളശ്ശേരി നിരപറമ്പിൽ ത ട്ടാരുതൊടിയിൽ രാജു (55)അന്തരിച്ചു


ചെർപ്പുളശ്ശേരി നിരപറമ്പിൽ ത ട്ടാരുതൊടിയിൽ രാജു (55)അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ -ശകുന്തള(രാധ ) മക്കൾ-രഞ്ജു, ലിജി, ഷിജി, ഷിജു  മരുമക്കൾ - അനൂപ്, മണികണ്ഠൻ