പനമണ്ണ ശ്രീവിഹാറിൽ പരേതനായ കുറുപ്പത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ഭാര്യ രുഗ്മിണി അമ്മ (92) നിര്യാതയായി

  1. Home
  2. OBITUARY

പനമണ്ണ ശ്രീവിഹാറിൽ പരേതനായ കുറുപ്പത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ഭാര്യ രുഗ്മിണി അമ്മ (92) നിര്യാതയായി

പനമണ്ണ ശ്രീവിഹാറിൽ പരേതനായ കുറുപ്പത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ഭാര്യ രുഗ്മിണി അമ്മ (92) നിര്യാതയായി


ഒറ്റപ്പാലം. പനമണ്ണ ശ്രീവിഹാറിൽ പരേതനായ കുറുപ്പത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ഭാര്യ രുഗ്മിണി അമ്മ (92) നിര്യാതയായി. മക്കൾ ശ്രീദേവിക്കുട്ടി. , കോമള കുട്ടി (ബറോഡാ ) , രാമൻകുട്ടി (ബറോഡ). സംസകാരം ഞായർ 11.30 ന് ഐവർമഠത്തിൽ .