ചെർപ്പുളശ്ശേരി പന്നിയംകുറുശ്ശി പുത്തൻവീട്ടിൽ രുഗ്മിണിഅമ്മ (85) അന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. OBITUARY

ചെർപ്പുളശ്ശേരി പന്നിയംകുറുശ്ശി പുത്തൻവീട്ടിൽ രുഗ്മിണിഅമ്മ (85) അന്തരിച്ചു

ചെർപ്പുളശ്ശേരി പന്നിയംകുറുശ്ശി പുത്തൻവീട്ടിൽ രുഗ്മിണിഅമ്മ (85) അന്തരിച്ചു


ചെർപ്പുളശ്ശേരി പന്നിയംകുറുശ്ശി പുത്തൻവീട്ടിൽ രുഗ്മിണിഅമ്മ (85) അന്തരിച്ചു.ഭർത്താവ്: പരേത നായ പി നാരായണൻകുട്ടി നായർ.മക്കൾ:പരേതനായ മുരളിധരൻ  ,മീനാകുമാരി ,ഹരിശങ്കർ ,മണികണ്ഠൻ , 
മരുമക്കൾ: നിർമല, ശോഭ, ഹേമ. സംസ്കാരം  നടത്തി.