വീരമംഗലം ഉങ്ങിൻ തറ ആലിക്കൽ നറുക്കൻ ചിറ അലവി എന്ന വാപ്പുട്ടി 63 അന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. OBITUARY

വീരമംഗലം ഉങ്ങിൻ തറ ആലിക്കൽ നറുക്കൻ ചിറ അലവി എന്ന വാപ്പുട്ടി 63 അന്തരിച്ചു

വീരമംഗലം ഉങ്ങിൻ തറ ആലിക്കൽ നറുക്കൻ ചിറ  അലവി എന്ന വാപ്പുട്ടി 63 അന്തരിച്ചു


ചെർപ്പുളശ്ശേരി.വീരമംഗലം ഉങ്ങിൻ തറ ആലിക്കൽ നറുക്കൻ ചിറ  അലവി എന്ന വാപ്പുട്ടി 63 അന്തരിച്ചു. വിമുക്ത ഭടനാണ് . ഭാര്യ സുലൈഖ - മക്കൾ - അനസ് - ഖമറുന്നിഷ - സുഹറ - സഹ്മ - മരുമക്കൾ - നാസർ - അഷ്റഫ് - സെയ്ഫു, നഹ്‌മ