\u0D0E\u0D28\u0D4D\u0D28\u0D3E\u0D7D \u0D35\u0D3F\u0D1F\u0D4D\u0D1F\u0D3E\u0D32\u0D4B \u0D17\u0D4B\u0D35-\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D4D.? \u0D17\u0D4B\u0D35 \u0D2E\u0D4A\u0D24\u0D4D\u0D24\u0D02 \u0D15\u0D31\u0D19\u0D4D\u0D19\u0D3F 3 \u0D26\u0D3F\u0D35\u0D38\u0D02 \u0D1A\u0D41\u0D30\u0D41\u0D19\u0D4D\u0D19\u0D3F\u0D2F \u0D1A\u0D46\u0D32\u0D35\u0D3F\u0D7D.

  1. Home
  2. TOURISM

എന്നാൽ വിട്ടാലോ ഗോവ-ക്ക്.? ഗോവ മൊത്തം കറങ്ങി 3 ദിവസം ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ.

എന്നാൽ വിട്ടാലോ ഗോവ-ക്ക്.? 3 ദിവസം അടിച്ച് പൊളിച്ച്, ഗോവ മൊത്തം കറങ്ങി കണ്ട് ഹാപ്പി ആയി തിരിച്ചു വരാമെന്നേ..


Goa - എന്നാൽ വിട്ടാലോ ഗോവ-ക്ക്.? 3 ദിവസം അടിച്ച് പൊളിച്ച്, ഗോവ മൊത്തം കറങ്ങി കണ്ട് ഹാപ്പി ആയി തിരിച്ചു വരാമെന്നേ.. 
.
Day 01❤
.
Fort aguada.
Dolphin trip.
Calngute beach.
Anujuna beach.
Vagator beach.
Boat cruise.
.
Day 2❤

Fish aquarium and horror show.
Mangeshi temple.
Old goa church.
Colva beach. 

Day 03❤
Dhoodh sagar water or
Palolem beach.
 

👇Inclusion👇 

2 night 3 days package.
Railway station pick up and drop.
3 shairing rooms.
3 break fast.
3 lunch
3dinner.
train tickets (up and down)
early check in and late check out (rooms)
3 days sight seeing  ac vehicle. 

exclusion❤❤

entry fees...
personal expence 

5499/- per person